Grupo Radio Centro

Complete News World

VI òðåò³é äåíü çàðàæåíü COVID-19

. Ôîòî: Getty Images

Ø a’aee’e³e View, CA ð e’o’a’i³¿ inea’a’i’i³ ammi’ae’i’e ca’o³eni’a’a’i’i 24122186-19 i ‘ i’a’e’omm a’e’ia’ae³a ceavid – i’a’e’a’e’u’e’e u’i’aai’i’e’e aai’e’aci’e ‘ e ii ÷ C a’o’e’o IA.

Ø a’aee’e³e View, CA ð e’o’a’i³¿ inea’a’i’i³ ammi’ae’i’e ca’o³eni’a’a’i’i 24122186-19 i ‘ i’a’e’omm a’e’ia’ae³a ceavid – i’a’e’a’e’u’e’e u’i’aai’i’e’e aai’e’aci’e ‘ e ii ÷ C a’o’e’o IA.

³ Sky News, ïîâ³äîìëÿº «ªâðîïåéñüêà ïðàâäà».

7 ïðî 137. Ïîñï³ëü, ó åòâåð – 119 789.Idi a’ammai’onea’a’i i’ommi ð ð EEA cai i’ay OA a’aciae’e a’aee’e’i’a ð ð e’o’a’i³¿ ii’a³ai’i ‘e’ei UA 23 719 ca, DC a’e’ia’ae³a æ ø ai’iy o’a’i’i’i «II e».

Tiene una puntuación de 605 561 y una tasa del 56,1% del 12,1% del total.

Æ þ ÷ e i’aca’a DC, DC IA a’eni’e’e’e ð³ a’ai’u ca ð æ ai’iy, i³i³nea i’ommi ð ð ð EEA cai i’ay na’a æ æ e’a US a’a³a caya’e’a, la UI æ i’ai’e’a’a’ea EA eaa.

EE. UU. Æ a’a³a ne’aca’a, la interfaz de usuario þ A ae «ii’a’e’i’i³ i’ani’ei’a æ o’a’a’o’eny г caa’i’i c³ na’i¿i’e n³iyi’e OA, CA ocyi’e ð «, AEA ai’aa’a, la interfaz de usuario ¿ßAçI ne³a».

READ  Suecia envía citación al embajador de Rusia - EURACTIV.com