Grupo Radio Centro

Complete News World

โต แผ่

ที่ 4 ก.พ. ⁇ 22 ว่า ว ว ลา ดี ร์ ปูติ น ประธานาธิบดี รัสเซีย รัสเซีย พบปะ นาย สี จิ้ น ผิง ประธานาธิบดี ใน ใน กรุง เพื่อ หารือ ทวิภาคี ก่อน เปิด กีฬา 2022 ท่ามกลาง ตึงเครียด ที่ ยูเครน รัสเซีย ระดม กำลัง มากกว่า 100000 เตรียม ชาติ แต่ รัสเซีย รัสเซีย

ติด

⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ ⁇⁇⁇⁇ ระบุ ชื่อ ที่ ให้ให้าร สนับสนุน ใน คัดค้าน การ ประะาศ เอกราช

“สอง ฝ่าย คัดค้าน ของ องค์การ องค์การ นา โต และ และ ร้อง ให้ แอตแลนติก เหนือ แนวทาง เชิง เคารพ ใน อำนาจ อธิปไตย อธิปไตย มั่นคง และ ประโยชน์ ของ ของ อื่น อื่น ๆ ” เอกสาร ยุทธศาสตร์ ระบุ และ ยัง กังวล ความ มั่นคง สหรัฐ – อังกฤษ – ออสเตรเลีย (คั ส)

พบปะ ระหว่าง สอง ขึ้น หลัหลั สหรัฐ ระบุ ว่า ว่มี ถ่า รัส ัสซีซี ถ่าย วิดีโอ ูููรน โจมตีโจมตีป็น ข้อง น โจมตีป็ป็รุราน ูููครน แต่แต่ แสดแสด หลัหลัฐาน เนื่อง จาก เนื่อง จาก มา

นาย เซี ลั รอ ฟ รัฐมนตรี ประเทศ ของ สหรัฐ เป็น เงจจ

ผู้ นำ นาย โอ ฟ อ ท ซ์ นา ยก รัฐมนตรี เยอรมนี เืือน ูู ูรน วัน ที่ 14 ก .. ด้วย รัสเซีย ที่ 15 ก.พ. 7.7.7.7.7. ยูเครน วัน ที่ 8 ก.. หารือ

READ  Misión de apoyo al país para una vacuna óptima contra Covid-19 en África